Thầy Nam

Tiểu sử:

 1. Học sinh khóa một lớp chuyên Tin học của trường Phổ Thông Năng Khiếu – Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh niên khóa 1996-1999.
 2. Tại kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc năm học 1997-1998, đạt giải ba quốc gia môn Tin học lớp 12.
 3. Tuyển thẳng vào Đại học Khoa học Tự Nhiên Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, học ở khoa Công Nghệ Thông Tin khóa 1999, lớp trưởng lớp 99 C1.
 4. Được chọn đi du học ngành “Thông Tin và Kỹ Thuật Tính Toán” ở Liên Bang Nga tại trường Đại Học Tổng Hợp Kỹ Thuật Điện Thành Phố Xanh Petecbua năm 2000 đến năm 2007, ngôi trường có giải Nobel Vật Lý năm 2000.
 5. Công tác tại trường Đại học Khoa học tự nhiên Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, khoa Công Nghệ Thông Tin, bộ môn Tin học cơ sở từ tháng 9/2007 đến tháng 1/2008.
 6. Làm giáo viên chuyên Tin học tại trường Phổ Thông Năng Khiếu Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh từ tháng 2/2008 đến tháng 9/2011.
 7. Được cử đi học nghiên cứu sinh ngành “ Mô hình toán học, các phương pháp tính toán và chương trình phức ” ở Liên Bang Nga tại trường Đại Học Tổng Hợp Kỹ Thuật Điện Thành Phố Xanh Petecbua tháng 9/2011 đến tháng 3/2016. Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngày 16 tháng 03 năm 2016.
 8. Trở về làm giáo viên chuyên Tin học tại trường Phổ Thông Năng Khiếu Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh từ tháng 4/2016 đến nay.
 9. Trưởng khoa Công Nghệ Thông Tin – Điện tử Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Tp. Hồ Chí Minh từ tháng 5/2017 đến 3/2020.
 10. Chủ nhiệm lớp 12 chuyên Tin học Trường Phổ Thông Năng Khiếu Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh
 11. Ủy viên Ban chấp hành Hội Truyền Thông Điện Tử Tp. Hồ Chí Minh
 12. Trưởng khoa Đại Cương Trường Cao Đẳng Sài Gòn từ tháng 1/2021 đến nay.
 13. Trưởng Bộ Môn Lập Trình Máy Tính – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường Cao Đẳng Sài Gòn từ tháng 1/2021 đến nay.

Các công việc đã tham gia:

 1. Thành viên ban giám khảo kỳ thi Tin học sinh viên Toàn Quốc năm 2007 tổ chức tại Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng.
 2. Giảng dạy đội tuyển Tin học Trường Phổ Thông Năng Khiếu.

Các công trình đã công bố:

 1. Дао Зуй Нам, Ивановский С.А. Экспериментальный анализ алгоритмов локализации мобильного робота // Известия СПБЭТУ «ЛЭТИ». 2014. No 1, С. 19-24.
 2. Дао Зуй Нам, Ивановский С.А. Приближенный алгоритм локализации мобильного робота с использованием окон в многоугольнике карты // Известия СПБЭТУ «ЛЭТИ». 2014. No 3, С. 38-43.
 3. Дао Зуй Нам, Ивановский С.А. Приближенные алгоритмы локализации мобильного робота// Научный вестник Новосибирского государственного технического университета. 2014. No 2, С. 109-121.
 4. Дао Зуй Нам, Фирсов М. А. Использование триангуляции многоугольников в задаче локализации мобильного робота // Компьютерные инструменты в образовании. 2014. No 5, С. 25-41.
 5. Дао Зуй Нам, Ивановский С.А. Оптимизация алгоритма локализации мобильного робота с использованием триангуляции карты // Известия СПБЭТУ «ЛЭТИ». 2015. No 2, С. 26-32.
 6. Ivanovskii Sergei , Dao Duy Nam, Visualization algorithms for distance and blended learning (Визуализация алгоритмов в системе дистанционного обучения) // Informational Conference Southeast Asian Open and Distance Learning in the 21st Century “ISODL” 2012, P. 95-105.
 7. Дао Зуй Нам. Сравнительный анализ алгоритмов локализации мобильного робота, использующего карту// Сб. тр. 66-й науч.-техн. конф. проф.-преп. состава СПБЭТУ «ЛЭТИ». СПб., 2013. C. 112-115.
 8. Dаo Duy Nam, S.A. Ivanovskiy. Two new approaches to minimum distance localization (Два новых подхода для задачи локализации с минимальным расстоянием) // Journal of science and technology University of Danang, No. 12,(73), 2013, P. 52-57.
 9. Дао Зуй Нам, Ивановский С.А. Алгоритмы управления мобильным роботом в задаче локализации при заданной карте внешней среды // Всероссийская научная конференция по проблемам управления в технических системах “ПУТС” 2015. С. 85-89.
 10. Дао Зуй Нам. Программа решения и моделирования задачи локализации мобильного робота, снабженного картой // Программа для ЭВМ // RU ОБПБТ 12.5.2014, Свидетельство No 2014614898.
 11. Dao Duy Nam, Nguyen Quoc Huy. Optimizing the algorithm localization mobile robot using triangulation map// 5th International Conference ICCASA 2016, P. 135-143.
 12. Nguyen Quoc Huy, Dao Duy Nam, Dang Cong Quoc. Enhance performance of action evaluation functions with stochastic optimization algorithms//5th International Conference ICCASA 2016, P. 144-153.
 13. Dao Duy Nam, Nguyen Quoc Huy. Approximation algorithm localizing mobile robot using windows in a polygon map// National conference of Science and Technology 2016, P. 115-125.
 14. Dao Duy Nam, La Thanh Tri. Algorithms for mobile robot localization with a presented external map//14th international Conference on KICSS 2019,P.149-153.

Các học sinh của thầy:

Các em học sinh, sinh viên đạt nhiều giải cao ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia khối phổ thông trung học, kỳ thi Olimpic sinh viên toàn quốc, kỳ thi học sinh giỏi quốc tế. Có nhiều em hiện đang học ở các trường Đại học danh tiếng như Đại học Khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Công nghệ thông tin Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Quốc tế – Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh,… và ở các nước Mỹ, Anh, Úc, Đức, Nga…Có những em hiện đang làm việc ở các công ty hàng đầu thế giới như Facebook, Google, Microsoft, Amazon…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *